Λογότυπο Εταιρίας

 • Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών.
 • Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων.
 • Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών.
 • Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων.
 • Προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την εξέλιξη της νομοθεσίας και της τεχνολογίας.
 • Προτάσεις για βελτίωση των μηχανογραφικών υποδομών.
 • Μελέτη δομής Φορέα, Ορισμός Κέντρων Κόστους και Σεναρίων Μερισμού, Προσδιορισμός Αποτελέσματος, συμφωνία με Δημόσια και Γενική Λογιστική.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση αποθήκης δεδομένων
 • Οργάνωση διαδικασιών των προμηθειών, υπόδειξη εντύπων, κατηγοριοποίηση νομοθεσίας.
 • Συστάσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Μελέτες βιωσιμότητας σύστασης και μετατροπής, προγράμματα δράσης.
 • Οργάνωση κα παρακολούθηση των σταδίων για την πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του Φορέα (πχ κατά ISO).
 • Αποτύπωση ανθρώπινου δυναμικού, αναγκαίων θέσεων εργασίας, μελέτη δυνατοτήτων, κατάρτιση οργανογράμματος.